Obchodní podmínky

společnosti Z STUDIO, spol. s r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://kia.zstudio.cz/


Údaje o společnosti

obchodní firma: Z STUDIO, spol. s r. o.

sídlo a adresa pro doručování: Průmyslová 1305, Malenovice, 763 02 Zlín, Česká republika

identifikační číslo: 634 90 765, DIČ: CZ63490765

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21789

e-mail: eshop@zstudio.cz

telefon: +420 577 009 711

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)       Prodávajícím se rozumí nadepsaná společnost Z STUDIO, spol. s r. o.

(2)       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jiným člověkem (fyzickou osobou) či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://kia.zstudio.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

(3)       Tyto obchodní podmínky se použijí bez ohledu na povahu subjektů; zvláštní ustanovení pro kupující, kteří jsou právnickými osobami, nebo osobami, jež jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

(4)       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

(5)       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém, německém jazyce, a to podle volby kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu.

 

Článek 2

Uživatelský účet

(1)       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

(2)       V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též i bez registrace podle odst. 1 přímo z webového rozhraní obchodu.

(3)       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

(4)       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

(5)       Kupující je povinen utajovat údaje potřebné pro přístup k uživatelskému účtu a zabránit jejich zneužití třetím subjektem. Kupující nese veškeré právní důsledky vzniklé porušením povinnosti podle předchozí věty.

(6)       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

(7)       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Článek 3

Uzavření kupní smlouvy

(1)       Uzavírání kupní smlouvy se řídí přednostně ustanoveními těchto obchodních podmínek před obecně závaznými právními předpisy práva rozhodného, které nemají donucující povahu.

(2)       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

(3)       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

(4)       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

(5)       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

b)         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c)         informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

d)         kontaktní údaj kupujícího potřebný k zajištění dodání

(dále společně jen jako „objednávka“).

(6)       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka“.

(7)       Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

(8)       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

(9)       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením bezvýhradného přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu.

(10)    Prodávající poskytne kupujícímu kromě znění smlouvy i text těchto obchodních podmínek.

(11)    Prodávající prohlašuje, že uzavřená smlouva je u něj uchovávána v elektronické podobě a že ji kdykoli na žádost poskytne kupujícímu.

(12)    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

(13)    Kupující nese nebezpečí změny okolností.

 

Článek 4

Cena za zboží a platební podmínky

(1)       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze tím způsobem, který připouští webové rozhraní; tyto způsoby se mohou lišit v závislosti na lokalizaci kupujícího a patří mezi ně:

a)         platba v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo v jiném určeném obchodním místě,

b)         platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

c)         platba převodem na účet prodávajícího,

d)         bezhotovostní platba prostřednictvím platební karty,

(2)       Negativní důsledky výpadku či nefunkčnosti bankovního systému, který v rámci zvoleného způsobu placení podle odst. 2 kupující využil, nese kupující (například nutnost zadat objednávku znovu).

(3)       V případě, že kupující (dealer) zajišťuje distribuci zboží prodávaného prostřednictvím on-line obchodu podle těchto obchodních podmínek zákazníkům a dalším potenciálním zákazníkům a/nebo k propagaci registrované značky, k jejíž podpoře provozování on-line obchodu podle těchto obchodních podmínek slouží, může být uveden v uživatelském účtu záznam, že bude probíhat úhrada ceny zboží v rozporu s odst. 1 zvláštním způsobem. Zvláštním způsobem se rozumí úhrada třetím subjektem, jež je zajištěna na základě smlouvy mezi prodávajícím a touto třetí osobou jako přistoupení k dluhu ve prospěch kupujícího.     

(4)       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Uvedené náklady (cena dodání) je vždy uvedena na webovém rozhraní obchodu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením dodáním zboží.

(5)       Podmínkou odeslání zboží prodávajícím je úhrada kupní ceny. V případě bezhotovostního platebního styku je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

(6)       O odeslání zboží prodávající vždy odešle kupujícímu zprávu.

(7)       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Případné kombinace slev mohou být umožněny webovým rozhraním.

(8)       V závislosti na marketingových podmínkách majitele ochranné známky, k níž se vztahují předměty prodávané prostřednictvím on-line obchodu, může být také podle nastavení webového rozhraní uplatňováno cena upravena ve prospěch kupujícího v důsledku sběru bodů či jiným podobným způsobem.

 

Článek 5

Odstoupení od kupní smlouvy

(1)       Kupující bere na vědomí, že dle práva rozhodného a za podmínek jím stanovených nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, (I.) které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (II.) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, (III.) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jeho původní obal, a (IV.) od kupní smlouvy o dodávce digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(2)       Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 a o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo bylo zboží dodáváno po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky, respektive části zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici vzorový formulář (hypertextový odkaz). Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na poštovní adresu sídla prodávajícího, jak je uvedena v záhlaví těchto obchodních podmínek.

(3)       V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

(4)       V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 2 vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů spojených s balením a dodáním zboží) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, bezhotovostním převodem na účet kupujícího, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy; pokud kupující tento účet neuvede, nepočne plynout lhůta pro vrácení kupní ceny.

(5)       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

(6)       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

(7)       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

(8)       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud prodávající nevrátí dárek spolu se zbožím, ve vztahu k němuž uplatnil právo od smlouvy odstoupit, je oprávněn prodávající započíst proti kupní ceně zboží hodnotu dárku uvedenou v komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

(9)       Pokud uplatní kupující v rozporu s těmito podmínkami právo od smlouvy odstoupit a zašle současně zboží zpět prodávajícímu, bude takové zboží uloženo u prodávajícího. Kupující je oprávněn si je znovu vyzvednout nebo si je po dohodě s prodávajícím nechat zaslat na vlastní náklady.

 

Článek 6

Přeprava a dodání zboží

(1)       Zboží dodává prodávající prostřednictvím třetího subjektu (dopravce, nebo osoby v obdobném postavení) podle údajů uvedených kupujícím na webovém rozhraní obchodu a za náhradu určenou podle čl. 4 odst. 3. O předání zboží dopravci podá prodávající kupujícímu zprávu.

(2)       Dodání zboží se uskutečňuje v provozovně prodávajícího nebo v jiném určeném obchodním místě, jen připouští-li takovou možnost webové rozhraní obchodu.

(3)       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

(4)       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

(5)       V případě, že objednávka překročí 10 kg, bude účtováno navíc další dopravné. V případě že bude váha objednávky vyšší než 20 KG, bude dopravné účtováno 3x atd.

(6)       Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen bez ohledu na přepravní podmínky zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci.

(7)       V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

 

Článek 7

Práva z vadného plnění

(1)       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy práva rozhodného.

(2)       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(3)       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(4)       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

(5)        Prodávající kupujícímu vy písemné potvrzení o tom, kdy práva z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

(6)        Prodávající kupujícímu vypísemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(7)        Potvrzení podle odst. 5 a 6 se zasílají e-mailem. Kupující má právo kdykoliv požádat o zaslání potvrzení v listinné podobě. V takovém případě potvrzení prodávající zasílá na vlastní náklady na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu.

(8)       Kupující může uplatnit nároky z vadného plnění v tomto pořadí:

a)         opravu zboží, je-li hospodárná a účelná,

b)         výměnu zboží, je-li ještě dostupné,

c)         právo od smlouvy odstoupit (tj. právo na vrácení peněz).

(9)       V jednotlivém případě se smluvní strany mohou dohodnout i na postupu odchylném od odst. 8 (například na dodání jiného zboží).

(10)    Prodávající prohlašuje, že při vyřizování reklamací bude zájmy kupujícího zohledňovat v co možná největší míře.

(11)    Práva z vadného plnění může kupující uplatnit v jazyce českém, slovenském, anglickém a německém.

(12)    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Článek 8

Zvláštní ustanovení k ochraně spotřebitele

(1)       Prodávající prohlašuje, že není vázán žádným závazným kodexem chování.

(2)       Prvořadým cílem prodávajícího je dosažení maximální spokojenosti kupujícího. S ohledem na tuto skutečnost věnuje prodávající mimořádnou pozornost mimosoudnímu řešení případných sporů. Své stížnosti může kupující podávat přímo vedení prodávajícího na e-mailovou adresu eshop@zstudio.cz.

(3)       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, jež získal v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

(4)       Kontrolu nad podnikatelskou činností prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

(5)       Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(6)       Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

(7)       Na orgány podle odst. 4 až 6 se může kupující obrátit se stížností na prodávajícího.

 

Článek 9

Zvláštní ustanovení pro nepodnikatelské subjekty

(1)       Ustanovení tohoto článku se použije pouze na subjekty, které nejsou podle obecně závazných právních předpisů práva rozhodného spotřebiteli.

(2)       Na kupující uvedené v odst. 1 se nepoužije ustanovení čl. 3 odst. 10 a 11, čl. 5, čl. 7 odst. 2 až 7, čl. 8a čl. 13 odst. 2 těchto obchodních podmínek.

(3)       Nároky z vadného plnění kupujícím uvedeným v odst. 1 přísluší po dobu 6 měsíců od převzetí zboží.

Článek 10

Ochrana osobních údajů

(1)       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována podle obecně závazných právních předpisů práva rozhodného.

(2)       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

a)         jméno a příjmení,

b)         adresa bydliště,

c)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo, má-li je přiděleno,

d)         adresa elektronické pošty,

e)         telefonní číslo,

dále společně vše jen jako „osobní údaje“.

(3)       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely:

a)         realizace práv a povinností z kupních smluv,

b)         vedení uživatelského účtu

c)         pro anonymní marketingové vyhodnocování prodejů realizovaných v internetovém obchodně podle těchto obchodních podmínek,

d)         pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, pokud kupující takové zasílání nevyloučil.

(4)       Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

(5)       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

(6)       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

(7)       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

(8)       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

(9)       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel podle odst. 6 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)         požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)         požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

(10)    Kupující je oprávněn kdykoliv požadovat zrušení svého uživatelského účtu a výmaz jím poskytnutých osobních údajů. Prodávající je povinen zrušit uživatelský účet okamžitě, jakmile to dovoluje stav realizace práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím z jedné nebo více uzavřených kupních smluv.

(11)    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Článek 11

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

(1)       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

(2)       Ustanovení odst. 1 se použije, pokud k tomu dal kupující výslovný souhlas při vytváření či změně uživatelského účtu a/nebo při objednávání zboží postupem podle čl. 3.

(3)       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž dochází k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Článek 12

Doručování

(1)       Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

(2)       Prodávajícímu může být doručováno, nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, na poštovní adresu jeho sídla, nebo na e-mailovou adresu, jak je uvedeno v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Článek 13

Další ustanovení týkající se produktu "Data pro provádění periodických technických prohlídek – PTI Protokoly"

(1)       Uživatel není oprávněn zakoupená data jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat, upravovat či jinak užít v rozporu s těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

(2)       Všechna data (tj. texty, obrázky, grafika a další části obsahu) podléhají autorskému právu.

(3)       Kopírování jakékoliv části dat je striktně zakázáno.

(4)       Žádná část nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky.

(5)       Vlastníkem autorských práv je společnost KIA MOTORS CZECH s.r.o., která bude případné porušení jejího práva duševního vlastnictví vymáhat v maximálním možném rozsahu daném zákonem.

 

Článek 14

Závěrečná a režimová ustanovení

(1)       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se řídí českým právem jako právem té smluvní strany, která poskytuje pro smlouvu charakteristické plnění.

(2)       Volbou práva podle odst. 1 nemůže být dotčeno právo na ochranu spotřebitele plynoucí z tzv. nutně použitelných předpisů.

(3)       Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 


Ve Zlíně dne 10. listopadu 2020

 

Ing. Ondřej Záruba,

jednatel Z STUDIO, spol. s r. o.